• Arzu Eylül Yalçınkaya

Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri (Y. Lisans Tez)

Arzu Eylül YALÇINKAYA, Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri, Danışman: Prof. Dr. Reşat Öngören, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2000.


Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri.
.pdf
Download PDF • 51.07MB

Mâlum olduğu üzere Mevlânâ Celâleddin Rûmî (ö. 672/1273 )'nin Mesnevî'si tasavvufun en temel kaynak eserlerinden biridir. Yazıldığı günden bu yana her asırda, daha iyi anlaşılması için birçok şerh yazılmıştır. 20. yy. mutasavvıflarından Kenân Rifâî (ö. 1370/1950)'nin şerhi de bunlardan biridir. Kendisinin Mesnevî'nin birinci cildine ait sohbet/takrir notları; bir grup seçkin talebesi ve edebiyatçılardan oluşan bir heyet tarafından derlenmiş ve Şerhli Mesnevî-i Şerif adı ile basılmıştır. Fakat Ken'ân Rifâî -sâdece ilk cildi değil- Mesnevî'nin altı cildini, Fatih Hırka-i Şerif'teki Altay Dergâhı'nda haftada bir yaptığı takrirler/sohbetler esnasında şerh etmiştir. Bu sohbetlere/takrîr ilişkin notların yazılı olduğu birçok defter mevcûttur. Bu tez çalışmasında Ken'ân Rifâî'nin mesnevi sohbetlerine ait not defterlerinden, üçüncü cilde ait bir not defteri günümüz alfabesine çevrilmiş ve ortaya çıkan metin üzerinde üslûp ve içerik bakımından bir inceleme yapılmıştır. Bunu yaparken, kendisinin Mesnevî şerhi geleneğindeki yeri, tasavvuf anlayışı ve tasavvufî kavramlara getirdiği yorumlar da tespit edilmeye çalışılmıştır.
1 view0 comments