• Arzu Eylül Yalçınkaya

Ken’ân Rifâî: Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (Doktora Tezi)

Arzu Eylül YALÇINKAYA, Ken’ân Rifâî: Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Danışmanlar: Prof. Dr. Abdullah Kartal & Prof. Dr. Cemal Kafadar, Uludağ Üniversitesi SBE, Bursa 2020.


Özet

Ken’ân Rifâî Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesi’ne geçiş döneminde yaşamış, eserleri, tekke faaliyetleri, yetiştirdiği talebeleri ile tasavvuf kültürünün sonraki nesillere aktarılmasında rol oynamış bir maârifçi ve sûfîdir. Osmanlı’nın geleneksel ve modern kurumlarında yetişen Ken’ân Rifâî, Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarında bu kurumların bünyesinde eğitimcilik ve idarecilik görevlerinde bulunmuştur. Bugüne kadar Ken’ân Rifâî hakkında doktora düzeyinde akademik bir çalışma yapılmamıştır. Tezin ilk bölümü Ken’ân Rifâî’nin hayatı ve eserlerinin tanıtımına ayrılmıştır. Bu bölümün temel kaynakları olarak hayatı ile ilgili kendi ifadeleri, talebeleri tarafından kaleme alınmış eserler ve daha önceki araştırmacıların çalışmalarında ortaya konulmuş bilgiler kronolojik sırayla değerlendirilerek Rifaî’nin hayatına dair ayrıntılar arşiv belgeleri ile tevsîk edilmiştir. Ken’ân Rifâî’nin sohbet notlarının yanı sıra müridlerinden Sâmiha Ayverdi ve beraberindeki yazar kadrosunun kaleme aldığı Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın ışığından Müslümanlık adlı çalışma burada en çok başvurulan kaynaklar arasındadır. Bizzat Ken’ân Rifâî’yi gören kişiler tarafından aktarılan şifâhî bilgiler de ilgili başlıklar altına dahil edilmiştir. Birinci bölümde ikinci temel konu olarak Rifâî’nin eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Burada Rifâî’nin basılmış eserleri hakkında bilgi verildiği gibi el yazması halinde bulunan eserlerini de günümüz alfabesine çevirilerek değerlendirmemize dahil edilmiştir. Günümüz alfabesine çevirdiğimiz eserler arasında Mesnevî Takrîrleri, Muktezâ-yı Hayat, Rehber-i Sâlikin ile Tuhfe-i Ken’ân adlı kitaplar muhteva bakımından en zengin olanlarıdır. Bu suretle Rifâî’nin tasavvuf düşüncesini ve genel anlamda fikrî cephesini ortaya koymaya imkan veren hacimli bir malzemeye ulaşılmıştır.

Ken’ân Rifâî Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
.pdf
Download PDF • 12.26MB


2 views0 comments